Pravidla soutěže


I. Obecná ustanovení

1. Společnost Digital Payments CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 106, 570 01, Litomyšl - Litomyšl-Město, zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C43930, (dále jen “Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách http://www.eucto.cz/challenge (dále jen “Soutěž”).
2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na stránkách http://www.eucto.cz/challenge.
3. Soutěž probíhá na území České republiky od 1.7.2021 00:00 do 31.8.2021 23:59 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

II. Účast v soutěži

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která splní pravidla soutěže.
2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

III. Pravidla Soutěže

1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící
1) Vyplnit formulář výzvy (kontaktní informace + otázky)
2) Popsat své podnikání v registračním formuláři výzvy
3) Vybrat si jméno pro svoji doménu (musí být volná) a uvést ho při registraci
4) Vybrat si e-mailovou adresu na vlastní doméně
5) Po registraci do Soutěže Soutěžící získá přístupové údaje k trial verzi služby e-Účta. Aplikaci e-Účto si účastník projde a počká na výzvu pořadatele, kdy mu napíše, jak by e-Účto využíval pro své podnikání

5. Odborná porota v přímém přenosu vylosuje 3 vítěze a vyhlásí je. Soutěžící musí být přítomen během živého vysílání losování a o výhru se přihlásit prostřednictvím chatu umístěného u videa. Pořadatel následně jeho totožnost ověří prostřednictvím e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace.

6. Výhrou v soutěži jsou:

1. Cena
– Celoroční podpora podnikání od týmu daňových poradců, účetních a dalších expertů, včetně hodnotných darů partnerů výzvy ve výši 100.000 Kč, účetní a daňové poradenství po dobu 1 roku podnikání, provoz e-Účta na 1 rok, zpracování daňového přiznání, vytvoření digitálního razítka na míru, vlastní doména na 1 rok, vytvoření www vizitky s nabídkou služeb či kontaktními informacemi, e-mail na vlastní doméně např. karel@tvojedomena.cz, neomezený hosting na 3 roky, vzdělávací kurzy a školení od partnerů, dary od partnerů v hodnotě 100.000 Kč.
2. Cena – Podpora podnikání na 6 měsíců od týmu daňových poradců, účetních a dalších expertů, včetně hodnotných darů partnerů výzvy ve výši 50.000 Kč, účetní a daňové poradenství po dobu 6 měsíců podnikání, provoz e-Účta na 6 měsíců, zpracování daňového přiznání, vytvoření digitálního razítka na míru, vlastní doména na 1 rok, vytvoření www vizitky s nabídkou služeb či kontaktními informacemi, e-mail na vlastní doméně např. karel@tvojedomena.cz, neomezený hosting na 2 roky, dary od partnerů v hodnotě 50.000 Kč.
3. Cena – Podpora podnikání na 3 měsíce od týmu daňových poradců, účetních a dalších expertů, včetně hodnotných darů partnerů výzvy ve výši 10.000 Kč, účetní a daňové poradenství po dobu 3 měsíců podnikání, provoz e-Účta na 3 měsíce, vytvoření digitálního razítka na míru, vytvoření www vizitky s nabídkou služeb či kontaktními informacemi, e-mail na vlastní doméně např. karel@tvojedomena.cz, neomezený hosting na 1 rok, dary od partnerů v hodnotě 10.000 Kč.

7. Vyhodnocení Soutěže proběhne nejpozději do 10pracovních dnů od ukončení Soutěže. Výsledky Soutěže budou uveřejněny na stránkách www.eucto.cz

8. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže, a to e-mailem.

9. Pokud se žádný ze Soutěžících nezúčastní Soutěže, nebo se Soutěže nezúčastní dostatečný počet Soutěžících, Výhra propadá Pořadateli.

10. Každý soutěžící má možnost navýšit svoje šance na výhru plněním průběžných úkolů sdílených v průběhu soutěže. Za splnění každého úkolu získá účastník registraci navíc. Příklad: Splní-li účastník 3 úkoly, objeví se jeho jméno ve slosování 4 krát. V případě výhry soutěžícího, jehož jméno bylo ve slosování zařazeno vícekrát má pořadatel právo ověřit splnění úkolů. Jestliže nejsou splněny podmínky, výherce je diskvalifikován a výhra připadá dalšímu losovanému.

Průběžné úkoly budou zveřejňovány na sociálních sítích pořadatele a partnerů.
Sociální sítě pořadatele:

https://www.facebook.com/CZdigitalpayments
https://www.linkedin.com/company/digitalpayments/
Seznam sociálních sítí partnerů:
https://www.eucto.cz/challenge/

IV. Výhra, výherci

1. Pořadatel vloží do soutěže jako Výhru výše uvedené ceny.
2. Každý z výherců získá výhru dle vyhlášení Pořadatele.

V. Předání výher

1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím e-mailové schránky do 10pracovních dnů od okamžiku ukončení Soutěže. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu po dobu 3 pracovních dní reagovat, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
2. Výhra bude předána pracovníkem Pořadatele, či jím pověřenou osobou, přičemž o předání výhry proběhne zápis na předávací protokol či dodací list. Doručení proběhne v termínu na základě předchozí dohody mezi Pořadatelem a Soutěžícím.
3. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.
4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře, které nespočívají na straně Pořadatele.

VI. Osobní údaje

1. Okamžikem registrace do soutěže uděluje Soutěžící Pořadateli svůj souhlas:

a. s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,
b. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům Pořadatele, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, předání Výhry, zveřejnění Výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu dané Soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou Soutěží je Soutěžící oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu Soutěže. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání Výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím registrace ve službě e-Účto.cz. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránkách http://www.eucto.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo, Pravidla dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

5. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

6. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.


9. Datum vydání Pravidel: 27.5.2021, Digital Payments CZ s.r.o.