Slovník pojmů

Akontace

Akontace je v nejširším pojetí chápána jako platba předem. Udává se procentuálním podílem z celkové ceny pořizované věci.

Například: Různá výše akontace leasingových společností

Akontace 0% 5% 10% 20% 25% 30%
Koeficient navýšení 1,0915 1,089 1,0866 1,0841 1,0816 1,0791
Při ceně 1 milion korun zaplatí klient při nulové akontaci o 91 500 Kč více než je pořizovací cena, s 30% akontací pouze o 76 700 Kč více.
Na příkladu leasingu lze říci, že čím větší akontace dosáhneme, tím méně peněz zaplatíme.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Akontace

API

Aplikační programovací rozhraní API (z angl. Application programming interface) je rozhraní pro vývoj mobilních a webových aplikací. Smyslem API je prostřednictvím již naprogramovaných řešení zajistit komunikaci mezi dvěma platformami. Naprogramované řešení může ušetřit velké množství času i peněz.

Například: Napojením na účetní software API automaticky vygeneruje fakturu při nákupu z e-shopu a zapíše ji do databáze v účetnictví.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/API

Cashflow (CF)

Cashflow je skutečný nebo virtuální pohyb peněz. Zaznamenává růst množství peněz i jejich úbytek.

Investiční cashflow
Investiční výdaje – nákup pozemku, stroje, budovy apod.
Finanční cashflow
Příjmy nebo výdaje spojené se získáním nebo vracením zdrojů pro podnikání (Například: Obdržení bankovních úvěrů a jejich splácení, emise dluhopisů a akcií, splácení dluhopisů a výplata dividend)
Provozní cashflow
Finanční toky spojené s provozem podniku (Například: Výsledky provozní činnosti (čistý provozní zisk), změny pohledávek u odběratelů, změny dluhů u dodavatelů, změny zásob apod.)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cash_flow


CRM

Řízení vztahů se zákazníky CRM (z angl. Customer Relationship Management) má za cíl aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Tato metoda se řídí tzv. metodou „Win-Win“, tedy je prospěšná jak pro firmu, tak pro zákazníka, což vylučuje neetické chování firmy k zákazníkům.

Operativní CRM
Operativní CRM je především podporou business procesů pro „front office“, zahrnující prodej, marketing a služby.
Využití: Tvorba marketingových kampaní a jejich sledování, automatizace prodejního procesu a jeho sledování, správa a řízení klientů, kontaktů a projektů
Analytické CRM
Analytické CRM analyzuje zákaznická data k dosažení rozdílných cílů:
 • Optimalizace efektivity marketingových kampaní a jejích vyhodnocování
 • Hledání potenciálních prodejních kanálů, cross-selling, up-selling, udržení zákazníka atd.
 • Analýza chování zákazníků – tvorba cen, vývoj nových výrobků
 • Podpora pro rozhodování – předpovídání a analyzování zákaznické rentability atd.
Kolaborativní CRM
Komunikace společnosti se zákazníky za účelem dosažení vyšší kvality
Například: Poskytnutí informací o specifických zákaznických požadavcích či dotazů na nové služby z technické podpory prodeje marketingu

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_vztah%C5%AF_se_z%C3%A1kazn%C3%Adky


Daňová evidence

Daňová evidence je přehled nebo soupis dokladů, který slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku. Ten, kdo se stane účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., musí vést účetnictví.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A1_evidence

Daňové přiznání

Daňové přiznání je akt právnické nebo fyzické osoby vůči státu, jímž občan přiznává příjmy, vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně. Daňové přiznání se vztahuje vždy k určitému časovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku, a k určité dani (například k dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani z nemovitých věcí…)

Typy daňových přiznání:
Daň z příjmu
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Nepřímé daně
 • Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)
Majetkové daně
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Přiznání k dani silniční

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_p%C5%99izn%C3%A1n%C3%AD

DIČ - Daňové identifikační číslo

Daňové identifikační číslo je charakterizováno dvěma písmeny (představují kód země) a číslem plátce daně. DIČ je přiděleno finančním úřadem po registraci daňového subjektu.

Využití:
Pomocí DIČ daňový poplatník sděluje správci daně svou totožnost
DIČ se používá i pro identifikaci plátců DPH.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo


Dobropis

Dobropis je opravný daňový doklad, kterým dodavatel snižuje nebo úplně nuluje již dříve vyúčtovanou pohledávku vůči odběrateli, například z důvodu reklamace či vrácení zboží.

Například: Pomocí dobropisu (Opravný daňový doklad) můžete vrátit vydané zboží na sklad nebo vrátit přijaté zboží ze skladu. Tuto funkci využijete i v případě, že dobropisujete jen část z faktury.

Zdroj: https://uzivatele.vario.cz/dokumentace/pro-uzivatele/moduly/vydane-doklady/agenda-vydane-doklady/dobropis-k-vydane-fakture-nebo-vratce-vydejky

DPH - Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (DPH) je daň, která se vztahuje na zboží a služby. Jedná se o daň nepřímou. Tuto daň platí spotřebitelé při nákupu toho zboží a služeb, na které se DPH vztahuje. Daň z přidané hodnoty v ČR je rozdělena do tří sazeb:
 • základní sazba DPH ve výši 21 %
 • první snížená sazba DPH ve výši 15 %
 • druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %

Pod základní sazbu spadají například tabákové výrobky, první sníženou sazbou se daní stravovací služby nebo teplo, druhá snížená sazba se vztahuje na knihy či nenahraditelnou dětskou výživu.

Povinnost platit DPH se nevztahuje na:
 • rozhlasové a televizní vysílání
 • finanční, pojišťovací a některé poštovní služby
 • zdravotní a sociální péči
 • vzdělávání a výchovu

Praxe: Máme produkt v hodnotě 2000 Kč, který chceme prodat. Základ daně v tomto případě tvoří právě daná částka (2000 Kč). Hodnotu vynásobíme sazbou daně (např: 21 %), dostaneme hodnotu 420 Kč. Finální cena našeho produktu je tedy 2 420Kč, přičemž sazbu daně (tedy 420Kč) odvedeme státu a zbyde nám původních 2000 Kč.
DPH = základ daně * sazba daně / 100

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty

E-commerce

E-commerce (elektrický obchod) je činnost elektronického nákupu nebo prodeje produktů on-line, přes internet.
Existují čtyři hlavní typy modelů elektronického obchodování, které mohou popsat téměř každou transakci, jež probíhá mezi spotřebiteli a podniky.

1. Business to Consumer (B2C)

Podnik prodá zboží nebo službu jednotlivému spotřebiteli
Například: Koupíte boty od on-line prodejce

2. Business to Business (B2B)

Podnik prodává zboží nebo službu jinému podniku
Například: Podnik prodává software jako službu pro jiné podniky k použití

3. Spotřebitel spotřebiteli (C2C)
Spotřebitel prodává zboží nebo službu jinému spotřebiteli
Například: Svůj starý nábytek prodáváte na eBay jinému člověku

4. Consumer to Business (C2B)
Spotřebitel prodává své vlastní produkty nebo služby podniku nebo organizaci
Například: Vlivník (Influencer) nabízí výměnou za úplatu expozici svému online publiku, fotograf nařídí licenci na svou fotografii pro použití v podniku

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A9_obchodov%C3%A1n%C3%AD

ERP - Plánování podnikových zdrojů

Plánování podnikových zdrojů (z angl. Enterprise Resource Planning) je způsob, kterým firma řídí a integruje všechny nebo většinu oblastí své činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. Pojmem ERP se současně označuje i software, který toto vše zajišťuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD_podnikov%C3%BDch_zdroj%C5%AF


HR - Lidské zdroje

Lidské zdroje (z angl. Human Resources) představují specifickou činnost v rámci organizace, která se zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, řízením zaměstnanců jako celku. V praxi se však termínem HR často myslí „HR oddělení“ nebo „HR manažer“. HR manažer má na starosti nábor, rozvoj či motivaci lidských zdrojů (zaměstnanců) ve firmách.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A9_zdroje


IBAN - Mezinárodní číslo účtu

Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN z angl. International Bank Account Number) je mezinárodně dohodnutý systém identifikace bankovních účtů přes státní hranice, který usnadňuje komunikaci a zpracování zahraničních transakcí se sníženým rizikem chyb při přepisu
IBAN se skládá až z 34 alfanumerických znaků, které obsahují kód země, dvě kontrolní číslice, označení domácího bankovního účtu (včetně identifikátoru pobočky a potenciálních informací o směrování)

Využití:
 • V Evropském hospodářském prostoru - Banky většiny zemí v Evropě zveřejňují čísla účtů ve formátu IBAN i identifikátory identifikované na vnitrostátní úrovni, což je v Evropském hospodářském prostoru povinné.
 • Jednotná oblast plateb v Eurech - Nařízení o platbách v eurech bylo základem rozhodnutí o vytvoření jednotné oblasti plateb v Eurech (SEPA). Evropská centrální banka vytvořila mezibankovní síť TARGET2, která sjednocuje technickou infrastrukturu 26 centrálních bank Evropské unie
 • Země mimo Evropský hospodářský prostor - Banky v mnoha neevropských zemích, včetně většiny států Blízkého východu, severní Afriky a Karibiku, také zavedly pro identifikaci účtů formát IBAN. Země jako například USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie IBAN nepoužívají.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number

IČO - Identifikační číslo

Identifikační číslo osoby (dříve také jako IČ) je unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

Příklad pro IČO: 25596641

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_osoby


Implementace

Implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za účelem jejího dalšího použití. Implementaci předchází analýza zadání, plánování postupu a očekávaných výsledků.

Například: Zavádění informačního systému do provozu = implementace daného systému

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Implementace

Konstantní symbol (KS)

Konstantní symbol je v ČR identifikátor udávaný u bankovních plateb, který byl uváděn povinně u všech plateb před vstupem České republiky do Evropské unie. Od roku 2011, kdy byla zrušena vyhláška 62/2004, žádný právní předpis povinnost uvádění konstantního symbolu neukládá.

Příklady KS a jejich význam:
5 - Opravné zaúčtování
6 - Neexistující účet
51 - Platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí
1178 - Zúčtování platby platební kartou
2178 - Zúčtování platby soukromým šekem
3178 - Zúčtování platby bankovním šekem

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantn%C3%AD_symbol_(pen%C4%9B%C5%BEn%C3%AD_p%C5%99evod)

Multibanking

Multibanking znamená propojení více bank. To umožňuje ovládání vícero bankovních účtu od různých bank z jednoho účtu.

Například: V rámci správy osobních účtů můžete z jednoho přihlášení zadávat platební příkazy, kontrolovat všechny zůstatky nebo spravovat trvalé příkazy. Také můžete snadněji vyřizovat úvěry nebo půjčky

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako jsou např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

Do obchodního rejstříku se zapisují:
 • Obchodní společnosti a družstva,
 • Některé podnikající zahraniční osoby,
 • Fyzické osoby, které jsou podnikateli s bydlištěm v České republice a které o zápis požádají
 • Další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%Adk

OCR technologie - optické ropoznání znaků

Optické rozpoznávání znaků (z angl. Optical Character Recognition) nebo optická čtečka znaků je elektronická nebo mechanická přeměna obrazů psaného, ručně psaného nebo tištěného textu na strojově kódovaný text. Jedná se tedy o digitalizaci textu

Například: Zjednodušení práce s texty pro každého, kdo potřebuje převést nějaký text v podobě screenu nebo obrázku do editovatelné podoby a dále s ním pracovat


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A9_rozpozn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_znak%C5%AF

Platební brána

Platební brána je rychlá a bezpečná platební platforma, která zákazníkům umožňuje platit za zboží a služby on-line. Sdružuje několik platebních metod, například platbu kartou, převodem na účet, mobilní platbu a další.

Praxe: Platební bránu můžete využít pokud máte přístup do internetového bankovnictví a pokud e-shop, na kterém nakupujete poskytuje platbu pomocí platební brány. Pokud ano, tak po výběru platebního portálu budete přesměrování do svého internetového bakovníctví, kde budete mít předvyplněné platební příkazy, které stačí skontrolovat a potvrdit platbu

Zdroj: https://www.fio.cz/docs/cz/Platebni_brana_FAQ.pdf https://www.kb.cz/cs/podpora/slovnik/vyrazy-zacinajici-na-p/platebni-brana

Přenesená daňová povinnost

Přenesená daňová povinnost (z angl. „Reverse charge“) je daňový mechanismus, jímž se povinnost prodávajícího (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu přesouvá na kupujícího (příjemce plnění).
 • Tuzemský reverse charge - Obvykle se tuzemské přenesení daňové povinnosti týká nákupu zlata, pořízení nemovitostí, stavebních a montážních prací, dodávek mobilních telefonů, poskytování telekomunikačních služeb, prodej herních konzolí, tabletů či notebooků.
 • Zahraniční reverse charge - V zahraničním styku (uvnitř EU) se týká poskytování služeb, například autorských práv, průmyslových práv, reklamních služeb nebo nájmu movité věci bez použití dopravního prostředku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Reverse_charge

Silniční daň

Silniční daň je přímá daň, kterou musí platit vlastníci motorových vozidel, kteří vozidlo používají k podnikání.
Sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav. Dříve bylo možné u nákladních vozidel uplatnit slevu dle emisní normy. V současné době se uplatňuje sleva na všechna vozidla dle data registrace – první tři roky 48 %, další tři roky 40% a další tři roky 25 %; vozidla s první registrací do 31. 12. 1989 platí malus 25 %.

Od silniční daně jsou osvobozena:
 • Auta, která se nepoužívají za účelem výdělečné činnosti
 • Ekologická auta, která jezdí na plyn nebo elektromotor

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_da%C5%88

Specifický symbol

Specifický symbol je dodatečný symbol bankovních plateb, který je definován jako nejvýše desetimístné číslo, přičemž i algebraicky nevýznamné nuly před začátkem čísla jsou pro vyhodnocení symbolu platné.
Specifický symbol není u plateb povinný, slouží jako rozšiřující identifikátor pro označení například stejných saldokontních případů (IČ, rodné číslo, číslo smlouvy)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Specifick%C3%BD_symbol

Spotřební daň

Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu. Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu, nebo snížit prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná za škodlivou pro jednotlivce a/nebo pro společnost.

Například: V České republice se spotřební daň vztahuje celkem na 5 komodit:
 • minerální paliva (benzin, nafta)
 • tabák a tabákové výrobky
 • líh
 • pivo
 • víno

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88


SWIFT- Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci

SWIFT (z angl. „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“) je společnost, jejímž cílem je bezpečnější platební styk prostřednictvím telekomunikační sítě SWIFTNet. Jedná se tedy o mezinárodní platební styk.

Výhody členství:
 • rychlost komunikace s ostatními bankami nebo finančními institucemi po celém světě,
 • zvýšení produktivity zpracování informací (vše je automatizováno),
 • snížení nákladů na přenos informací např. oproti dálnopisné zprávě
 • zvýšení bezpečnosti při přenosu informací

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SWIFT

Účetní doklad

Účetní doklad je účetní záznam, který prokazuje a zároveň ověřuje provedenou účetní operaci. Na základě účetního dokladu provede účetní jednotka zaúčtování účetního případu do účetních knih.
Účetním dokladem může být například: Faktura, dodací list, příjemka, výdejka, výpis z účtu, skladová karta, mzdový list nebo karta dlouhodobého majetku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_doklad

Účetní obrat

Účetní obrat je souhrn výnosů v určitém období. Jedná se o výnosy z prodeje:
 • zboží
 • výrobků
 • služeb
Výnosy jsou snížené o slevy a reklamace. Do výnosu se nezahrnuje DPH.

Například: u obchodníka je to souhrn toho, co zákazníci zaplatili za zboží, které si u něj koupili.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obrat

Účetní rozvaha

Rozvaha (zastarale bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni), a umožňuje tak posoudit finanční postavení podniku. Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.
Rozvaha se skládá ze dvou stran: aktiv a pasiv. Obě se na majetek dívají z jiného úhlu.
 • Na straně aktiv je to to, co daná jednotka vlastní. Jedná se především o nemovitosti, pozemky, stroje, peněžní prostředky, dluhopisy, akcie apod.
 • Na straně pasiv jsou uvedené informace, odkud účetní jednotka majetek financovala. Jedná se například o dary, vklady vlastníků do společnosti nebo i závazky, které ještě musí být v budoucnosti uhrazené.

Například: Koupíme si stroj v hodnotě 100 000 Kč. Půlku této částky si ale musíme půjčit, protože na daný stroj máme pouze 50 000 Kč.
V tomto případě vlastníme stroj v hodnotě 100 000 Kč. Stroj řadíme jako aktivum (dlouhodobý hmotný majetek).
Zdroj financování (tedy pasivum), je úvěr v hodnotě 50 000 Kč a vlastní zdroj financování 50 000 Kč.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvaha

Účetní závěrka

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období. Závěrka se skládá ze 3 základních výkazů:
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Přehled o peněžních tocích
Vybrané účetní jednotky navíc do závěrky musí připojit i:
 • přehled o změnách vlastního kapitálu
 • přílohu k účetní uzávěrce
Při sestavování závěrky se musí účetní jednotky řídit zákonem o účetnictví. V něm naleznou informace například o zjednodušeném a plném rozsahu závěrky a jakým způsobem se účetní závěrka zveřejňuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka


Účetnictví

Účetnictví je nástroj pro udržování přehledu firmy o finanční situaci a výsledku hospodaření za určité období. Účetním obdobím může být kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12.) nebo hospodářský rok (začíná 1. dnem jiného měsíce, než je leden). S koncem každého účetního období se sestavuje účetní závěrka, která je odrazem všech hospodářských operací firmy a kterou účetní sestavil na základě metod a postupů účetnictví.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD

Variabilní symbol

Variabilní symbol je identifikátor plateb v tuzemském platebním styku. Jeho maximální délka je 10 znaků a skládá se jen z číslic

Praxe: Variabilní symbol se používá zpravidla pro uvedení čísla faktury, obecně pro jednorázovou identifikaci.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Variabiln%C3%AD_symbol