Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD platný a účinný ode dne 1.7.2019 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní poměry týkající se provádění plateb prostřednictvím platebního portálu na webových  stránkách www.eucto.cz, www.digitalpayments.cz (dále jen „Portál“). Provozovatelem Portálu je Digital Payments CZ s. r. o., Smetanovo náměstí 106, Litomyšl, 570 01, IČO: 08198357(dále jen „Provozovatel“). Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele a klienta využívajícího služby Portálu (dále jen „Klient“).
 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoAML“), zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPS“) a ostatními souvisejícími předpisy.


II. Registrace Klienta a provedení transakce
 1. V případě zájmu o služby poskytované portálem vyplní klient v rámci registračního procesu tam požadované údaje včetně údajů nezbytných pro provedení platby za Klientem vybrané zboží či služby Konečných příjemců plnění.
 2. Klientovi je v rámci registračního procesu poskytnuto plné znění těchto VOP, s nimiž musí Klient bezvýhradně souhlasit, aby mohl využívat služeb Portálu. Zobrazení tohoto znění VOP s možností jejich stažení v některém z běžně používaných formátů je považováno za návrh na uzavření smlouvy, a pokud klient vyjádří pomocí k tomu vhodných nástrojů (zakliknutím nabídnutého pole) svou akceptaci těchto VOP, platí smlouva v celém rozsahu VOP za uzavřenou a podmínky za akceptované.
 3. Klientovi je automaticky nabídnut výčet platebních metod akceptovaných Provozovatelem k provedení požadované platby. Klient vyjádří pomocí k tomu vhodných nástrojů (zakliknutím nabídnutého pole) svou volbu a následně vyplní údaje dle zvoleného druhu platby a provede její autorizaci.
 4. K využívání služeb Portálu jsou oprávněny jen osoby, které mají právo k užívání zvolených platebních metod a k tomu potřebných nástrojů (např. platebních karet). Provozovatel v případě podezření páchání trestné činnosti okamžitě uvědomí orgány činné v trestním řízení, případně Českou národní banku. 
 5. Klient souhlasí se zasíláním notifikačních (transakčních) sdělení formou e-mailů, sms či jinou jím zvolenou formou.


III. Obecná ujednání týkající se Provozovatele a Portálu

 1. Prostřednictvím Portálu lze provádět pouze platby v následujících měnách:
  - česká koruna, CZK), 
  - Euro (EUR),
  - dolar (USD),
  - rubl (RUB).
 2. Plnění poukázaná Klientem prostřednictvím Portálu jsou ze strany Provozovatele považována za přijatou okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet Provozovatele. Provozovatel je povinen bez dalšího informovat obratem Klienta o obdržení plnění.   
 3. Případnou reklamaci platby a požadavek na její vrácení je Klient oprávněn činit pouze prostřednictvím písemné žádosti na adresu Provozovatele nebo prostřednictvím elektronické adresy office@digitalpayment.cz, stejně jako reklamaci služeb, zboží, jejich jakosti, kvality, množství, data a způsobu doručení.
 4. Provozovatel je oprávněn odmítnout zpracování platby provedené Klientem, zejména
  a) má-li důvodné podezření, že platba není v souladu správními předpisy,
  b) má-li důvodné podezření, že platba nebyla provedena se souhlasem majitele platební karty, která byla pro předmětnou platbu použita,
  c) má-li důvodné podezření, že platba nebyla provedena se souhlasem majitele bankovního účtu, z něhož byla platba hrazena,
  d) má-li důvodné podezření, že platba je prováděna za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo by platba mohla sloužit k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací ve smyslu ZoAML,
  e) z jakéhokoli jiného závažného důvodu.
 5. Klient bere na vědomí, že pravidla provádění transakcí stanovují též jednotlivé kartové společnosti a Provozovatel i Klient jsou povinni se jim podřídit.

    


IV. Obecné podmínky poskytování poradenství

 1. Provozovatel může poskytnout na základě objednávky Klientem odborné poradenství. Objednávka musí splňovat následující parametry:
  • Klienta musí objednávku provést prostřednictvím Portálu Provozovatele,
  • Klient je povinnen co nejblíže specifikovat konkrétní problém a následně položit svoji otázku,
  • Klient nesmí specifikací problému přesáhnout 900 znaků,
  • Klient si je vědom toho, že svoji objednávku musí formulovat tak, aby se mohl Poskytovatel jednoznačně vyjádřit ke konkrétnímu problému,
  • v případě, že bude problém vyžadovat detailnější analýzu, může Provozovatel nabídnout Klientovi individuální poradenství dle ceníku zveřejněný na Portálu Provozovatele.
 2. Provozovatel nemůže a neodpovídá za neodbornou implementaci doporučených postupů a poskytnutých informací vyplývajích z odborného poradenství.
 3. Provozovatel prohlašuje, že je plně kompetentní k poskytování odborného poradenství a splňuje všechny zákonné předpoklady k této činnosti.
 4. Provozovatel prohlašuje, že má sjednány zákonné pojištění v rámci své odborné působnosti.
 5. V případě, že není Provozovatel schopen poskytnout odborné poradenství, má Klient nárok na vrácení 100% z uhrazené částky. Vrácení částky provede Provozovatel nejpozději do 30 dnů od podání žádosti Klientem. Reklamace se řídí podmínky specifikovány v sekci VI.


V. Podmínky ochrany osobních údajů
 1. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal do Portálu při své registraci. 
 2. Provozovatel zpracovává a užívá údaje Klientů, jež mu byly poskytnuty. Předmětné údaje nesmí být zpřístupněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou
  a) zpřístupnění zaměstnancům Provozovatele, 
  b) Koncovým příjemcům plnění, s nimiž má Provozovatel uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů
  c) případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,
  d) osobám provozujícím systémy platební metody zvolené Klientem, je-li to zapotřebí k realizaci platby metody 
 3. Osobní údaje Klientů zpracovává Provozovatel po dobu nezbytnou k plnění závazků dle těchto VOP a povinností stanovených zákony. 
 4. Klient bere na vědomí, že má vůči Provozovateli právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním jejích osobních údajů je narušena ochrana jejího osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů, (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování jejích osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.


VI. Odpovědnost za vady, za škodu, reklamace a zákaznická podpora 

 1. Práva a povinnosti zúčastněných stran týkajících se práv z vadného plnění a náhrady škody se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 
 2. Reklamace týkající se služeb poskytovaných Provozovatelem v rámci Portálu uplatní Klient:
  a) e-mailem na e-mailovou adresu: office@digitalpayments.cz
  b) poštovní zásilkou odeslanou na adresu Provozovatele Digital Payments CZ s. r. o., Smetanovo náměstí 106, Litomyšl, 570 01.
 3. Součástí reklamace musí být identifikace Klienta, podrobný popis reklamované vady služby Portálu či vzniklého problému včetně prinstcreenu či jiného řádného popisu chyb, chybových hlášení, atp. případných chybových hlášení. Klient je povinen poskytnout na vyžádání Provozovatele veškeré s reklamací související dokumenty, informace a údaje. Provozovatel není odpovědný za případná prodlení vzniklá v souvislosti s nedostatečnou součinností Klienta. 
 4. Veškeré reklamace budou Provozovatelem posouzeny a zodpovězeny do 30 dnů od jejich podání. Pokud si však objasnění a vyřešení vyžaduje součinnost Klienta či třetích osob, může být lhůta prodloužena o dobu, než bude požadovaná součinnost poskytnuta a veškeré s reklamací související dokumenty, informace a údaje vyhodnoceny.
 5. Klientská podpora je Provozovatelem poskytována:
  a) formou e-mailové komunikace na adrese office@digitalpayments.cz
  b) na telefonické lince č., 606 05 72 72 
  a to v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Dozor nad dodržováním práv spotřebitele, je-li jím klient vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Osoba v postavení spotřebitele je v případě sporu s provozovatelem oprávněna požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podává spotřebitel k České obchodní inspekci. Další dozorovou činnost vykonává Česká národní banka.
 2. Smluvní strany jsou povinny řešit vzájemné spory smírnou cestou. Pro řešení soudních sporů jsou příslušné soudy v České republice, jejichž věcná a místní příslušnost bude určena dle českých procesních předpisů. Rozhodným právem je právo České republiky. Volba rozhodného práva byla učiněna dle předpisů práva českého.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně provést změnu VOP. 
 4. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení VOP. V případě možnosti odlišného výkladu některého ustanovení je správný takový výklad odpovídající v maximální možné míře dovolené právními předpisy rozumnému účelu ustanovení podrobeného takovému výkladu.